Menu

Tag: เกษตรพอเพียง

การทำนาอินทรีย์ ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่

การทำนาอินทรีย์ ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ การทำนาอินทรีย์ นั้นถือเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมการ เกษตรทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อให้ข้าวที่ปลูกนั้นสามารถนำมาบริโภคอย่างปลอดภัย ไร้สารพิษ ดีต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ช่วยให้ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากหรือมีโรคน้อยที่สุด ยังเป็นการทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาการ เกษตรพอเพียง อีกด้วย การทำนาข้าวอินทรีย์เป็นระบบการผลิตทางตามแนวทาง การเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของธรรมชาติมากที่สุด อาทิเช่น การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การรักษาสมดุลธรรมชาติและการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ เป็นการทำการเกษตรอย่างยั่งยืน กิจกรรมที่สำคัญในการทำนาอินทรีย์ อาทิ ปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน โดยการปลูกพืชหมุนเวียน ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี แต่จะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในไร่นาหรือจากแหล่งอื่น ควบคุมโรค แมลงและสัตว์ศัตรูข้าว ให้ธรรมชาติกบำบัด โดยวิธีผสมผสานไม่ใช้สารเคมี การเลือกใช้พันธุ์ข้าวที่เหมาะสมมีความต้านทานโดยธรรมชาติ รักษาสมดุลของศัตรูธรรมชาติ มีการจัดการ ดิน และน้ำ ให้ถูกต้องเหมาะสมกับความต้องการของข้าวแต่ละสายพันธุ์ เพื่อทำให้ต้นข้าวเจริญเติบโตได้ดี มีความสมบูรณ์แข็งแรงตามธรรมชาติ การจัดการสภาพแวดล้อมป้องกันการเติบโตของโรคระบาด แมลงและสัตว์ศัตรูของข้าว เป็นต้น การปฏิบัติตาม เศรษฐกิจพอเพียง เช่นนี้ก็สามารถทำให้ต้นข้าวที่ปลูกให้คุณภาพสูงในระดับที่น่าพอใจ ประโยชน์การทำนาข้าวอินทรีย์ เป็นการทำเกษตรพอเพียงที่จะช่วยลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิตมากขึ้น เพราะการให้ปุ๋ยจุลินทรีย์จะทำได้ผลผลิต […]