Menu

กำหนดขนาดของเสาเข็มเจาะ

0 Comment


กำหนดขนาดของเสาเข็มเจาะ

เสาเข็มเจาะ การกำหนดขนาดและจำนวนและความลึกของเสาเข็มนั้น เจ้าของงานหรือเจ้าของโครงการมอบหมายหน้าที่ให้กับวิศวกรโครงสร้างจะต้องคำนวณหาน้ำหนักที่ถ่ายลงจากพื้นสู่คานและถ่ายลงเสาของแต่ละชั้น สะสมรวมลงมาจนถึงชั้นล่างสุด ลงสู่เสาตอม่อที่อยู่ใต้ดินและผ่านฐานรากจนไปสู่เสาเข็ม ซึ่งน้ำหนักของแต่ละจุดในโครงสร้างอาคารจะไม่เท่ากัน บริเวณกลางอาคารจะมีน้ำหนักลงมากว่าริมอาคาร

 

เสาถ่ายน้ำหนัก

ดังนั้นในแต่ละจุดที่เสาถ่ายน้ำหนักลงจึงมีจำนวนเสาเข็มไม่เท่ากัน เช่น รอบนอกของบ้านอาจมีเสาเข็มเพียงต้นเดียวต่อฐานราก แต่กลางบ้านอาจมีตั้งแต่ 2 ต้น 3 ต้น หรือมากกว่าก็เป็นได้ ซึ่งฐานรากที่มีเสาเข็มต้นเดียวเรียกว่าเสาเข็มเดี่ยว ส่วนฐานรากที่มีเสาเข็มหลายต้นเรียกว่าเสาเข็มกลุ่ม และยังต้องมีข้อกำหนดเรื่องระยะห่างของเสาเข็มกลุ่มด้วยว่าจะต้องมีระยะห่างระหว่างศูนย์กลางของเสาเข็มอย่างต่ำแต่ละต้นเท่ากับ 3 เท่า ของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเสาเข็มทั้งนี้เพราะถ้าเสาเข็มอยู่ชิดกันเกินไปก็จะทำให้การรับน้ำหนักได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนั้นเอง

เรื่องของเสาเข็มเป็นเรื่องที่มีความสำคัญยิ่ง ต้องมีการควบคุมการทำงาน เช่น ต้องตอกให้อยู่ในตำแหน่งที่ออกแบบไว้ ไม่เช่นนั้นจะเกิดแรงเยื้องศูนย์ถ้ามากก็อาจทำให้ฐานรากหลุดออกจาก เสาเข็มเจาะ ทำให้อาคารทรุดพังได้

 

 

 

จากเวบ   tua635.com

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *