Menu

โรงงานผลิตน้ำดื่มขนาดเล็ก

0 Comment


โรงงานผลิตน้ำดื่มขนาดเล็ก

การผลิตนํ้าดื่ม

นับวันความต้องการบริโภคนํ้าดื่มบรรจุขวดจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนประชากรและรายได้ของครัวเรือน ส่งผลให้ผู้ประกอบการรายใหม่ๆ ที่มองเห็นโอกาสทางการตลาด เข้าสู่ธุรกิจน้ำดื่มบรรจุขวดเป็นจำนวนมาก  โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายเล็กแม้ในช่วงเวลาที่ผ่านมา    อุตสาหกรรมผลิตนํ้าดื่มจะขยายตัวค่อนข้างสูง ทว่า     ธุรกิจนี้ได้ประสบกับภาวการณ์แข่งขันมากด้วยเช่นกันดังนั้น ผู้ที่ต้องการลงทุนในธุรกิจนี้ควรศึกษาข้อมูลดังต่อไปนี้เพื่อประกอบการตัดสินใจ

 

บริษัท ที.วอเตอร์เทค มีความยินดีและภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้โอกาสจากท่าน ให้เป็นผู้นำเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินในการลงทุนธุรกิจระบบน้ำดื่มมายังท่าน หากท่านมีประสงค์จะขอคำปรึกษาหรือต้องการสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่  คุณเธียรวิชญ์ วิเศษสังข์ บริษัท ที.วอเตอร์เทค จำกัด โทรศัพท์ 02-009-1978  088-9417-826   ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

สภาพอากาศของประเทศส่งผลให้ความต้องการเครื่องดื่ม พื่อช่วยดับกระหายคลายร้อนเพิ่มสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นนํ้าดื่มบรรจุขวด นํ้าอัดลม นํ้าผลไม้เป็นต้นโดยเฉพาะนํ้าดื่มบรรจุขวดมีข้อได้เปรียบทางด้านราคาที่ไม่สูงจนเกินไป ในขณะเดียวกัน นํ้าดื่มบรรจุขวดยังเป็นสินค้าที่เหมาะสำหรับผู้ที่เน้นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเพราะไม่มีสารปรุงแต่งอื่น ๆ

ปัจจุบันธุรกิจผลิตนํ้าดื่มมีมูลค่าตลาดสูงถึงประมาณ 4,000 ล้านบาทต่อปี และมี   ผู้ประกอบการทั้งรายเล็กและรายใหญ่รวมกันประมาณ 2,000 รายการผลิตนํ้าดื่มมีผลิตนํ้าดื่มมีแนวโน้มขยายตัวได้อีกมากจากหลายปัจจัยเช่น ปัญหาความเสื่อมโทรมของ  แหล่งนํ้าธรรมชาติ ตามการพัฒนาทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม แต่ก่อนแหล่งนํ้าต่างๆ    สามารถนำ มาใช้เพื่ออุปโภคและบริโภคได้ ทว่าปัจจุบัน มลภาวะจากแหล่งต่างๆ   เช่น       โรงงานอุตสาหกรรม รถยนต์ เป็นต้น ทำ ให้แหล่งนํ้ามีภาวะปนเปื้อน รวมถึง   จำนวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น เป็นต้นสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้ามาในตลาดนี้สูงถึงร้อยละ 20-30 ต่อปี

กลุ่ม ลูกค้าสามารถแบ่งตามลักษณะการบรรจุของน้ำดื่มได้ ดังนี้

 1. น้ำดื่มบรรจุขวด

            กลุ่มลูกค้าจะเป็นกลุ่มบุคคลทั่ว ๆ ไป ที่ต้องการดื่มน้ำ ในปริมาณไม่มากหาซื้อง่าย สะดวกต่อการพกพา  และการเดินทางจะเห็นได้ว่าตามร้านค้าทั่ว ๆ ไป    มีนํ้าดื่มบรรจุขวดอยู่หลายขนาดเพื่อจำหน่ายให้กับผู้บริโภค

 1. 2. น้ำดื่มบรรจุถัง

กลุ่มลูกค้าจะเป็นกลุ่มอาคารบ้านเรือนอาคารสำนักงาน บริษัท โรงงาน เป็นต้น น้ำดื่มบรรจุถังมีราคาถูก และมีนํ้าปริมาณมาก น้ำดื่มบรรจุถังจะแบ่งเป็น 2 ประเภท

1.ถังขุ่น ขนาด 20 ลิตร

2.น้ำถังใสขนาด19.5 ลิตร

ขั้นตอนการเริ่มต้นธุรกิจผลิตน้ำดื่ม

ติดต่อกับหน่วยงานราชการ

 • จัดเตรียมในส่วนของพื้นที่โรงเรือน
 • จัดเตรียมและในส่วนของเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตน้ำดื่ม
 • จัดเตรียมในส่วนของวัตถุดิบ
 • จัดเตรียมในส่วนของตลาดและกลุ่มลูกค้า
 1. หน่วยงานท้องถิ่น/สำนักงานเขต

การขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร

ผู้ประกอบการจะต้องตรวจสอบว่าสถานที่ผลิตอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานราชการท้องถิ่นใด เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด      องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เป็นต้นและส่วนราชการท้องถิ่นนั้น มีข้อกำหนดให้การผลิตอาหารต้องยื่นขออนุญาตหรือไม่

สถานที่ติดต่อ

กรุงเทพมหานคร ติดต่อสำ นักงานเขตต่างจังหวัด ติดต่อราชการส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล

ค่าธรรมเนียมการขออนุญาต

 

ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละท้องถิ่น โดยทั่วไป ค่าธรรมเนียมไม่เกิน 1,000 บาท แต่อัตราสูงสุดที่กฎหมายกำหนดไว้คือ 10,000 บาท

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ในกรณีที่สิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารหรือโรงเรือน ผู้ประกอบการจะต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน

สถานที่ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

กรุงเทพมหานคร ผู้ประกอบการสามารถชำ ระได้ยังสำ นักงานเขต ที่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่ต่างจังหวัด ชำระได้ที่เทศบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล

สถานที่เข้าข่ายโรงงาน สามารถแยกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

 1. โรงงานประเภท 1 มีเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต 5 – 20 แรงม้า หรือคนงานไม่เกิน 20คน โรงงานประเภทนี้ไม่ต้องขออนุญาต แต่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
 2. โรงงานประเภท 2 มีเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต 20 – 50 แรงม้า หรือคนงานไม่เกิน 50 คน เมื่อจะเริ่มประกอบกิจการ โรงงานต้องแจ้งต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่โรงงานตั้งอยู่
 3. โรงงานประเภท 3 มีเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตเกิน 50 แรงม้า หรือคนงานเกิน 50คน หรือโรงงานประเภท 1 และ 2 ที่มีการใช้ ฟืน ขี้เลื่อย หรือแกลบเป็นเชื้อเพลิงในการผลิต ผู้ประกอบการต้องยื่นขออนุญาตก่อน จึงจะตั้งโรงงานได้

การชำระค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต มีตั้งแต่ 500 บาท สูงสุด 50,000 บาท ขึ้นอยู่กับจำนวนแรงม้าของเครื่องจักร

ค่าธรรมเนียมรายปี

         ตั้งแต่ 150 บาท สูงสุด 18,000 บาท ผู้ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 และ 3 ต้องชำ ระค่าธรรมเนียมรายปีทุกปี ตั้งแต่วันเริ่มประกอบกิจการโรงงาน ถ้าผู้ประกอบการมิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กำหนดให้ ผู้ประกอบการจะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละห้าต่อเดือน

สถานที่ชำระค่าธรรมเนียม

โรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร ชำ ระค่าธรรมเนียมที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ส่วนโรงงานในจังหวัดอื่นๆ ชำระที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่โรงงานตั้งอยู่

 • การจัดเตรียมพื้นโรงเรือนเพื่อผลิตน้ำดื่ม ทางผู้ประกอบการต้องจัดเตรียมพื้นในก่อสร้างโรงเรือน โดยจัดให้มีพื้นที่ดังต่อไปนี้
 • พื้นที่วางเครื่อง
 • พื้นที่บรรจุสินค้า
 • พื้นที่ผลิตสินค้า
 • พื้นที่เก็บสินค้าที่บรรจุเสร็จแล้ว
 • พื้นที่เก็บ สต๊อกวัตถุดิบ
 • พื้นที่ชักล้าง

เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิต

ผิวหน้าของเครื่องหรืออุปกรณ์ที่สัมผัสโดยตรงกับนํ้าบริโภค ต้องทำ จากวัสดุที่ไม่ก่อให้เกิดสนิมและไม่เป็นพิษ เครื่องมือเครื่องจักรต้องสามารถทำ ความสะอาด ฆ่าเชื้อได้ง่าย และมีจำนวนพอเพียง

เครื่องมืออย่างน้อยต้องประกอบด้วย

 1. เครื่องหรืออุปกรณ์การปรับคุณภาพนํ้า
 2. เครื่องหรืออุปกรณ์ล้างภาชนะบรรจุ
 3. เครื่องหรืออุปกรณ์การบรรจุ
 4. เครื่องหรืออุปกรณ์การปิดผนึก
 5. โต๊ะหรือแท่นบรรจุ ที่เหมาะสมสำ หรับขนาดบรรจุที่ต่างกัน
 6. ท่อส่งนํ้าเป็นท่อพลาสติก PVC หรือวัสดุอื่นที่มีคุณภาพทัดเทียมกันดังกล่าวมีสภาพการทำ งานที่ดี นอกจากนี้ อุปกรณ์ยังต้องได้รับการทำ ความสะอาดและฆ่าเชื้ออย่างเพียงพอ ทั้งก่อนและหลังการผลิต หรือตามระยะเวลาที่เหมาะสม

ผู้ผลิตควรตรวจสอบประสิทธิภาพการทำ งานของอุปกรณ์อย่างสมํ่าเสมอเพื่อให้อุปกรณ์มีความสมบูรณ์

 • จุดแรกสุดในในการผลิตน้ำดื่ม จะต้องมีพื้นที่ในการวางปั๊มเพื่อดึงน้ำดิบจากน้ำประปาหรือน้ำบาดาล และมีพื้นที่ในการวางTank น้ำดิบ (จำนวนTank มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ กำลังผลิตของเครื่อง และ ความต้องการของเจ้าของกิจการในการสต๊อกน้ำดิบ
 1. มียอดขายต่อวันสูงโดยเฉพาะเจ้าของกิจการที่น้ำถัง ต้องใช้น้ำต่อวันเป็นจำนวนมาก
 2. แหล่งน้ำดิบอาจขาดหรือไม่สม่ำเสมอ

ส่วนใหญ่วางไว้บริเวณด้านหลังสุด หรือบริเวณด้านข้าง ของโรงเรือนโดยอยู่ภายในตัวอาคาร โดยยกสูงขึ้นมาจากพื้น และมีร่องระบายน้ำทิ้ง โดยการเดินอุปกรณ์ต่อขยายไปยังบริเวณน้ำทิ้ง พื้นวางเครื่องจักรจะประกอบไปด้วย

 • พื้นที่วางถังกรอง
 • พื้นที่วางระบบRO
 • พื้นที่วางปั๊มน้ำดี
 • พื้นที่วางTank น้ำดีเป็นต้น

บริษัท ทีวอเตอร์เทค จำกัด รับติดตั้งโรงงานน้ำดื่ม    ก่อตั้งขึ้นด้วยการรวบรวมสมาชิกที่มีประสบการณ์เรื่องระบบน้ำทุกประเภท  ความชำนาญด้านเทคนิค  ความพร้อมในการให้บริการหลังงานขาย   การดูแลเอาใจใส่กับงาน  และมุ่งมั่นพัฒนางานระบบเครืองกรองน้ำ  เพื่อสอดคล้องให้ตรงเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้คือการบริการลูกค้า  และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงวัตถุประสงค์ที่ลูกค้าต้องการ

ในปัจจุบันสินค้า  และการบริการหลังการขายถือเป็นองค์ประกอบหลัก  ซึ่งต้องควบคู่และดำเนินไปพร้อม ๆ กันกับงานขายจึงจะสมบูรณ์  และจะตรงเป้าประสงค์ที่หลาย ๆ บริษัทตั้งไว้  แต่เป้าประสงค์ที่กล่าวอ้างถึงนี้หากผิดพลาดสิ่งหนึ่งประการใดล้วนแล้วแต่สร้างปัญหาตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในภายหลัง  อาทิ  ระบบน้ำที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า  ระบบเครื่องที่ใช้เคมีเข้ามาใช้ในการผลิต  ระบบน้ำที่เน้นในเรื่องคุณภาพน้ำ  การดูแลรักษาตัวเครื่องให้พร้อมใช้อยู่ตลอดเวลา  การใช้งานและอุปกรณ์ที่ตรงประเภทต่อระบบนั้น ๆ จึงจะสมดุลและใช้งานได้ในสภาพปกติ

เราส่งมอบงานด้วยคุณภาพน้ำตามหลักสากล โดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัยในการตรวจเช็ค เพื่อให้ท่านมั่นใจในคุณภาพ และยินดีเป็นอย่างยิ่งในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำดื่มทุกประเภท      ท่านลูกค้าที่สนใจทำธุรกิจจำหน่ายน้ำดื่ม หรือสนใจในการนำระบบ Reverse Osmosis ไปใช้ในการผลิต เรายินดีให้ข้อมูล แจ้งราคากับท่านเพื่อพิจารณาราบริการขายพร้อมติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่ม แก้ไข้ปัญหาระบบน้ำดื่ม Reverse Osmosis ปรับปรุงระบบน้ำดื่มและแนะนำวิธีการดูแลรักษาให้พร้อมใช้อยู่ตลอดเวลา

 • ผลิตและจำหน่ายเครื่องผลิตน้ำ ระบบ O รีเวอร์ ออสโมชิส(Reverse Osmosis)ทุกกำลังกำลังผลิต
 • ผลิตและจำหน่าย ถังกรอง สแตนเลส ถังกรองเหล็ก
 • ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมรมน้ำดื่มทุกชนิด
 • จำหน่ายสารกรอง ไส้กรองน้ำ ทุกชนิด
 • ให้บริการติดตั้งออกแบบ โรงงานผลิตน้ำดื่มตามมาตรฐานของอ.ย และรับงาน ติดตั้งระบบน้ำ แก้ไข ตามโรงงานอุตสาหกรรมรม โรงพยาบาล โรงเรียน นำดื่มประปาหมู่บ้าน น้ำดื่มชุมชน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
 • บริการรับติดตั้งออกแบบ ให้คำปรึกษาDIWATER PUMP@VALVE SOFTED  DRINKING WATER CARTRIDGE FILTER ION EXCANGE RESIN WASTE WATER TREATMENT
 • บริษัท ทีวอเตอร์แทค จำกัด :
 • 84 ถนน ไทยรามัญ แขวง สามวาตะวันตก เขต
 • คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
 • โทร : 02-009- 1978
 • โทร : 088-941- 7826

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *