Menu

การทำนาอินทรีย์ ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่

0 Comment


การทำนาอินทรีย์ ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่

การทำนาอินทรีย์ นั้นถือเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมการ เกษตรทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อให้ข้าวที่ปลูกนั้นสามารถนำมาบริโภคอย่างปลอดภัย ไร้สารพิษ ดีต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ช่วยให้ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากหรือมีโรคน้อยที่สุด ยังเป็นการทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาการ เกษตรพอเพียง อีกด้วย

การทำนาอินทรีย์
การทำนาข้าวอินทรีย์เป็นระบบการผลิตทางตามแนวทาง การเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของธรรมชาติมากที่สุด อาทิเช่น การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การรักษาสมดุลธรรมชาติและการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ เป็นการทำการเกษตรอย่างยั่งยืน
กิจกรรมที่สำคัญในการทำนาอินทรีย์ อาทิ ปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน โดยการปลูกพืชหมุนเวียน ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี แต่จะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในไร่นาหรือจากแหล่งอื่น ควบคุมโรค แมลงและสัตว์ศัตรูข้าว ให้ธรรมชาติกบำบัด โดยวิธีผสมผสานไม่ใช้สารเคมี

การเลือกใช้พันธุ์ข้าวที่เหมาะสมมีความต้านทานโดยธรรมชาติ รักษาสมดุลของศัตรูธรรมชาติ มีการจัดการ ดิน และน้ำ ให้ถูกต้องเหมาะสมกับความต้องการของข้าวแต่ละสายพันธุ์ เพื่อทำให้ต้นข้าวเจริญเติบโตได้ดี มีความสมบูรณ์แข็งแรงตามธรรมชาติ การจัดการสภาพแวดล้อมป้องกันการเติบโตของโรคระบาด แมลงและสัตว์ศัตรูของข้าว เป็นต้น การปฏิบัติตาม เศรษฐกิจพอเพียง เช่นนี้ก็สามารถทำให้ต้นข้าวที่ปลูกให้คุณภาพสูงในระดับที่น่าพอใจ

ประโยชน์การทำนาข้าวอินทรีย์

เป็นการทำเกษตรพอเพียงที่จะช่วยลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิตมากขึ้น เพราะการให้ปุ๋ยจุลินทรีย์จะทำได้ผลผลิต 800 กิโลกรัมต่อไร่ ในขณะที่ต้นทุนในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เพียงแค่ประมาณ 200 บาท ต่อไร่ เท่านั้น เกษตรกรอาจจะต้องใช้ปุ๋ยอินทรีย์มากในตอนแรก แต่หลังจากนั้น ก็จะค่อย ๆ ลดลงเมื่อสภาพดินดีแล้ว ในขณะที่การใช้ปุ๋ยเคมีจะได้ผลผลิตประมาณ 400 กิโลกรัมต่อไร่ โดยต้นทุนการผลิตประมาณ 400 บาท ต่อไร่ และต้องเพิ่มปริมาณปุ๋ยให้มากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
การทำนาอินทรีย์

การทำนาอินทรีย์จะได้ ได้สภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์กลับคืนมา ดินร่วนซุย อุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุ รากข้าวชอนไชหาอาหารง่าย มี กบ กุ้ง ปลา จำนวนมาก เกษตรกรเองก็จะมีสุขภาพชีวิตที่ดี มีอาหารปลอดสารพิษไว้บริโภคและยังช่วยรักษาเศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืนอีกด้วย

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *